กลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวชาลิสา วงศ์พุ่ม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาจีน

นางสาวสุพัชฌา เชาวสกู
ครูจ้างสอน

Mr.Yansong Chen
ครูชาวต่างชาติ