ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งแม่บ้าน แม่ครัว และนักการภารโรง
< ประกาศ >


ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)
วันที่ 18 -21 เมษายน 2560
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 20 คน
** ใช้ใบสมัครท้ายประกาศเดิม **
<มัธยมศึกษาปีที่ 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 >


รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว
< รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 | รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 >
< รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ | รายชื่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โควตา >


รายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าห้องเรียนกีฬามัธยมศึกษาปีที่ 1 < รายชื่อผู้ผ่านการสอบเข้าห้องเรียนกีฬามัธยมศึกษาปีที่ 1 >


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบห้องเรียนกีฬาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 < รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบบห้องเรียนกีฬามัธยมศึกษาปีที่ 1 >


ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบ
< รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบมัธยมศึกษาปีที่ 1 | รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบมัธยมศึกษาปีที่ 4 >
< รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ >


ประกาศผลนักเรียนห้องเรียนกีฬา ม.4 ปีการศึกษา 2560 < รายชื่อ >


ประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรียนกีฬา ม.1 ปีการศึกษา 2560
< ประกาศห้องเรียนกีฬามัธยมศึกษาปีที่ 1 | ประกาศรับนักเรียน ม1 ห้องเรียนกีฬา | เกณฑ์การให้คะแนนสอบทักษะกีฬา ม.1 >
< ใบสมัครห้องเรียนกีฬามัธยมศึกษาปีที่ 1 | รับสมัครนักเรียนห้องเรียนกีฬา ม.1 >


ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 <มัธยมศึกษาปีที่ 1 | มัธยมศึกษาปีที่ 4 >


รับนักเรียน ม4 ห้องเรียนพิเศษ < ประกาศและใบสมัคร >


แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียน < แบบฟอร์ม >