กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิลาวัลย์ สว่างสุรีย์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจำรัส พันลำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวน้ำฝน แซ่ตึ้ง
ครู คศ.2

นายสมมาตร ยกดี
พนักงานราชการ

นายทศวรรษ พุ่มศรีชาย
ครูผู้ช่วย

นางสาวณิชธนัชชญาณ์ องค์อภิชาติ