กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายกำธร เพชรบุรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุมิตตรา บุญยิ่งยง
ครู คศ.1

นายวรวุฒิ พึ่งวร
พนักงานราชการ

นางสาวสุมาลี ทองสงคราม
ครูผู้ช่วย