กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางบังอร คุณเมือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายอภิชาต แก้ววิเชียร
ครูชำนาญการ

นายวรสิทธิ์ บุญวัฒนาพร
ครูชำนาญการ

นางสาวนภาพร คงสุข
ครูชำนาญการ

นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์
ครูชำนาญการ

นายยืนยง สิงหาวาสน์
ครู คศ.1

นางสาวสายถวิล แซ่ฮ่ำ
ครู คศ.1

นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรสกุล
ครู คศ.1

นายกิตติศักดิ์ ถ้ำแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ครู วิทยฐานะชำนาญการ

นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญ
ครู คศ.1

นายกฤติเดช สิงห์ตุ้ย
ครูจ้างสอน