กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธันยภัทร์ นารีย์รักษ์
ครูชำนาญการ

นางจุทาธิป ยกดี
ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียว
ครูชำนาญการ

นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญ
ครู คศ.1

นายกฤติเดช สิงห์ตุ้ย
ครูจ้างสอน