กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายอนุศาสน์ เพียรทอง
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางธันยภัทร์ นารีย์รักษ์
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางจุทาธิป ยกดี
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญ
ครู คศ.1

นายกฤติเดช สิงห์ตุ้ย
ครูจ้างสอน