กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวิมลรัตน์ ดวงสีเสน
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัมพันธ์ ดอกเตย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

นางวริศศรุตา ตวงชัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางนัฎกานต์ เกตุแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวบงกช ดอกเตย
ครู คศ.2

นางสาวมยุรา มะปัญญา
ครูผู้ช่วย